Privacybeleid Typisch Daph

Website: www.typischdaph.nl

Over ons privacybeleid

Typisch Daph hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen over u en uw gebruik van onze diensten. We delen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten van Typisch Daph. De geldigheidsdatum van deze voorwaarden is 31/10/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en onder welke voorwaarden ze eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder vindt u informatie over hoe we uw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Webwinkelsoftware

WooCommerce
Onze webwinkel is gebouwd met behulp van WooCommerce-software. Persoonsgegevens die u verstrekt voor onze dienstverlening worden gedeeld met WooCommerce. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden en zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn contractueel verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van technische informatie over uw softwaregebruik, maar slaat geen persoonsgegevens op. WooCommerce kan verzamelde gegevens binnen hun eigen concern delen om de dienstverlening te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is gehost door AndersMooi op het web. Persoonsgegevens die u verstrekt voor onze dienstverlening worden gedeeld met deze hostingprovider. AndersMooi op het web heeft toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden en zal uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn contractueel verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Regelmatig worden back-ups gemaakt om dataverlies te voorkomen.

Webhosting

Onze webhosting en e-maildiensten worden verzorgd door Mooi op het web. Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze kunnen wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, maar dit zijn geen persoonsgegevens. Mooi op het web heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

Payment processors

Mollie
Voor het verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor ze derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen

Verzending en logistiek

PostNL
Wanneer u een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van PostNL voor leveringen. Daarvoor delen we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend om de overeenkomst uit te voeren. Als PostNL onderaannemers inschakelt, delen ze uw gegevens ook met deze partijen.

Facturatie en boekhouding

E-Boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken we gebruik van de diensten van E-Boekhouden. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en bestelinformatie met E-Boekhouden voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen. E-Boekhouden is contractueel verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Ze gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dit betekent dat de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons heeft gegeven. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn gebonden aan geheimhouding op basis van overeenkomsten tussen hen en ons of wettelijke verplichtingen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kan Typisch Daph op basis van wettelijke verplichtingen verplicht zijn uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door overheidsinstanties. In een dergelijk geval zullen we ons binnen de wettelijke mogelijkheden verzetten tegen de openbaarmaking van uw gegevens.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten. Als u dat aangeeft, beschouwen we dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Dit betekent dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of de laatste transactie, tenzij er een wettelijke rechtvaardiging is om ze langer te bewaren. Vanwege administratieve verplichtingen moeten facturen met uw (persoons)gegevens gedurende de geldende termijn worden bewaard. Onze medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die zijn opgesteld naar aanleiding van uw opdracht.

Uw rechten

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u er een beroep op kunt doen. In de regel sturen we kopieën van uw gegevens alleen naar uw bij ons bekende e-mailadres om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of op papier wilt ontvangen, vragen we u zich te identificeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Bij een verzoek om vergeten te worden, registreren we geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens worden verstrekt in een machineleesbaar formaat dat we binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat we uw persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon in te zien. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren, inclusief de categorieën waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of herleidbaar zijn tot uw persoon, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u afschriften of kopieën van alle gegevens over u die we hebben verwerkt of die in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. In dat geval kunnen we de dienstverlening mogelijk niet voortzetten vanwege de veilige koppeling van databestanden.

Recht van bezwaar en overige rechten

In sommige gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Typisch Daph of namens Typisch Daph. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gerechtvaardigd is, stellen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we (laten) verwerken tot uw beschikking en staken we de verwerking permanent. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling. We verwerken uw gegevens niet op een manier die dit recht van toepassing maakt. Als u van mening bent dat dit wel het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies worden geplaatst op uw apparaat. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten functioneren en om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies van derde partijen
In sommige gevallen maken softwareoplossingen van derde partijen ook gebruik van cookies op onze website. Als dit het geval is, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring. Houd er rekening mee dat deze derde partijen hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen controle hebben over hoe zij cookies gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op updates. Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Typisch Daph
Breedstraat 37 G
1811HE Alkmaar
Nederland

T: 0634672688
E: info@typischdaph.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Voor vragen met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke:

Naam: Daphne Adrichem